Rèm tự động phòng ngủ nhà gỗ ( hợp đồng 48 triệu đồng)